Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-09-22

  Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu

  Zarządzenie nr 7/2014

  z dnia 22 września 2014 r.

   

  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację warsztatów (zajęć grupowych) dla osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacja i Integracja w 2014 r.

   

  Na podstawie §17 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 429/10 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 21 stycznia 2010r. i art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

   

  §1

   

  1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia warsztatów (zajęć grupowych) dla osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacja i Integracja w2014 r”.
  2. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

   

   

  §2

  Na realizację zadania udziela się dotacji w łącznej kwocie 104.720,00 zł (słownie: sto cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100)

   

  §3

  Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w drodze umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku a podmiotem wymienionym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

   

  §4

  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku: www.bip.pup-wloclawek.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku: www.pup-wloclawek.pl.

   

  §5

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku.

   

   

   

  §6

  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 22 września 2014 r.

   

  Czytaj aktualność: Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu
 • 2014-09-15

  Nabór wniosków w ramach środków KFS

  .

  Czytaj aktualność: Nabór wniosków w ramach środków KFS
 • 2014-09-04

  Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej

   

  Zarządzenie nr 6/2014

  z dnia 4 września 2014 r.

   

  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na przeprowadzenie warsztatów (zajęć grupowych) dla osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacja i Integracja w 2014 r.

   

  Na podstawie §17 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 429/10 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 21 stycznia 2010 r. i art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

   

  §1

   

  Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie warsztatów (zajęć grupowych) dla osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacja i Integracja w 2014 r., ogłoszonego zarządzeniem nr 5/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, w składzie:

  Bożena Stępniewska – Przewodniczący

  Roman Torzewski – Członek

  Jarosław Tomaszewski - Członek

  Justyna Kłobukowska – Członek

   

  §2

   

  Komisja konkursowa przedłoży, po przeprowadzeniu postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, propozycje co do wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na przeprowadzenie warsztatów (zajęć grupowych) dla osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacja i Integracja w 2014 r.

   

  §3

   

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku.

   

  §4

   

  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 4 września 2014 r.

   

   

   

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

  We Włocławku

  Małgorzata Izdebska

  Czytaj aktualność: Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej
 • 2014-08-19

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego

  '

  Czytaj aktualność: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego
1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Klub Pracy PUP Włocławek nie dotyczy nie dotyczy od 2014-02-02
do 2014-05-27
Szkolenia PUP Włocławek nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-08
do 2014-12-31
Porady grupowe PUP Włocławek nie dotyczy nie dotyczy od 2014-02-27
do 2014-06-30
< poprzednia 1 następna > - strona